Akty prawne

StartAkty prawne
Rozwiń

Najistotniejsze akty prawne w Polsce:

* Uchwała Sejmu RP z 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
Karta_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf (70,6 KB)

* Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (996 KB)

Międzynarodowe dokumenty deklaratywne dotyczące rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami:

  • Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie 20 czerwca 1983 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412;
  • Zalecenie nr R(92) 6 Komitetu Ministrów Rady Europy z 9 kwietnia 1992 r. w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych;
  • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Nr 48/93 z 20 grudnia 1993 r.
  • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (2000/78/WE);
  • Kodeks Postępowania „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy (Managing disabilty In the workplace. An ILO code of practice)” Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie 2002 r. Wydanie polskie: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Warszawa 2003 r.;
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), przyjęta przez Zgroamdzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r. (podpisana przez UE 30 marca 2007 r.).

Dokumenty obowiązujące na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

* Regulamin Studiów;
Regulamin studiów (771 KB)
* Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora GUMed – Regulamin świadczeń dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Regulamin świadczeń dla studentów GUMed (799 KB)
* Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór Wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Wniosek (78,5 KB)
* Zarządzenie Rektora nr 64/2019 z 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;
Zarządzenie Rektora nr 64/2019 (129 KB)
paragraph-360093_1280.png

Jak dojechać?

Zobacz kampus