Studenci z niepełnosprawnościami w GUMed

StartStudenci z niepełnosprawnoś...

Do zadań Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów studentów i doktorantów z niepełnosprawnością przed organami Uniwersytetu, społecznością akademicką i podmiotami zewnętrznymi;

 2. określenie potrzeb związanych ze studiowaniem osób z niepełnosprawnością w szczególności:
  a) likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych;
  b) zapewnienia pomocy lub usług podnoszących ich niezależność;
  c) zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentów i doktorantów z niepełnosprawnością i przewlekle chorym;
  d) udzielenie pomocy w zakresie bieżących problemów niepełnosprawnych studentów i doktorantów;

 3. podejmowanie wszelkich działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;

 4. udzielanie pomocy wszystkim jednostkom organizacyjnym w rozwiązaniu problemów związanych z funkcjonowaniem studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w Uczelni, informowanie o programach wsparcia, o wydarzeniach kulturalnych, naukowych, spotkaniach i imprezach dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;

 5. pełnomocnik może podejmować również inne działania zarówno w zakresie wsparcia, jak i udzielania czynnej pomocy niepełnosprawnym członkom społeczności akademickiej wynikające z toku realizowanych zadań i planów.

Do korzystania z usług Pełnomocnika uprawnieni są:

 1. kandydaci i studenci/doktoranci będący osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 2. studenci/doktoranci przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym ale nieposiadający orzeczenie stopnia niepełnosprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.
access-19409_1280.jpg

Jak dojechać?

Zobacz kampus